Övergripande mål

Att fokusera på kunden genom att alla i företaget strävar efter att erbjuda största möjliga kundnytta.

Att genom kunskap, teknikutveckling och målmedvetet arbete skapa en långsiktig och stark finansiell bas för AntiCorrs verksamhet.

Konkurrensfördelar

Vi behärskar flera olika processer som kompletterar varandra och kan erbjuda totallösningar.

Vi har en stark kvalitets- och miljöinriktning.

Vi levererar säkert och snabbt och har ett stort backuplager av råvarumaterial.

Vi är alla engagerade för att tillgodose kunden önskemål och krav.

Vi har en stabil kontinuitet i ledningen, ägande och ekonomi.

Image

Om AntiCorr AB

AntiCorr grundades 1983. Idag är verksamheten huvudsakligen inriktad på tre affärsområden: partnersamarbete, legotillverkning samt batteritillbehör.

Verksamhetssystem

AntiCorr AB står för kvalitet, kompetens, erfarenhet och nytänkande. Genom vår gedigna kunskap och erfarenhet gällande material, utformning och olika möjligheter kan vi erbjuda lösningar för kostnadsbesparingar och effektivisering.

 Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015, miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och certifierade för arbetsmiljö enligt AFS 2001:1.Verksamhetssystemen revideras årligen, vilket ger kunden en garanti och bolaget riktlinjer för ständiga förbättringar. Giltligheten för samtliga certifikat har förlängts t.o.m 2019. Certifieringsbeslut lämnas ut vid önskemål om ett sådant.

Policy


Alla våra policyer är tillgängliga för allmänheten och lämnas ut på begäran.

Kvalitet

Allt arbete skall fokuseras på kunden varvid dennes behov och förväntningar skall tillgodoses.
Alla skall medverka till en ständig utveckling och förbättring av verksamheten. I alla led skall 0-fels mål eftersträvas såväl mot kund som internt. Denna policy skall efterlevas av alla anställda.

Miljö

Vi ska bedriva vår verksamhet på ett sådant sätt att omsorgen om miljön och kretsloppstänkandet blir en ledstjärna inom företaget. Vårt mål är att på ett positivt sätt påverka verksamheten så att vårt närområde och universum får så liten miljöbelastning som möjligt genom att:

  • vår verksamhet har ett levande miljösystem
  • följa miljölagstiftningen och andra krav
  • arbeta för att klara våra miljömål och därmed
  • skapa ständig förbättring och förebyggande av förorening
  • involvera och fortlöpande utbilda och motivera alla anställda i vårt miljöarbete

Arbetsmiljö
                                
Personalen är vår viktigaste tillgång. Vårt mål är att genom förebyggande arbete förhindra fysisk och psykisk ohälsa.
I en sådan verksamhet som AntiCorr bedriver uppstår problem med buller, damm och rök.
Vår målsättning är att minska verkan av detta i största möjliga utsträckning.

Kontakta oss

AntiCorr AB
Smedgatan 7
576 33 Sävsjö

Tel: +46 382-482990
Mail: info@anticorr.se